شعر

قوي سپيد

پرياي باغ قصه ! خدا تو آسمان ها، تنها چرا نشسته ؟

مرغ هاي آهنين بال، مي آن دسته دسته

تخم مي ذارن رو پل ها ،اسكله و مدرسه

شب افتاده رو دريا، قايق ماه شكسته

نه بادبان ، نه پارو

پس مرز آسمان كو ؟

نه اسكله ، نه بندر

نهنگ موج و

‘تندر

نه كرجي بان ، نه ساحل

در خطِ آبيِ عشق

قوي سپيد يادت ، تنها نشسته بر دل !

Mahmood tayari

/ 1 نظر / 7 بازدید
مانيا

و ما باور می کنيم که خدا قدرت مند و تنها تمام امور را می چرخاند...و چه دروغ هايی که باورهای مان را ساخت!!!!