خونابه انار


بامِ جنگل،
سپيد و مِه آلود
راهْ سنگين و برف:
بار و بار

چرخ ريسك
دم‌چكان در باد
چرخبالِ كلاغ:
قار و قار

شاخه‌ها
در غلاف برف، سفيد
برسپيدار، فوجِ :
سهره و سار

مرغكان را
آب و دانه، كجا؟
نيست در آشيانه،
جز خس و خار

مرده،
تن ساقه سبز، مارمولكي
اِشكم آماسيده
پاي بوته خار

جنگل
از پاي مانده، در برفآب
بوي باروت:
هر كجا: كه شكار…

تاج خاري به سر
انارِ سترگ
با گلوي بريده مي‌خندد
باژگونه: پاي چوبه ي دار!

پاييز 1374 زمستان 1385

/ 2 نظر / 12 بازدید
مانيا

انار نارسيده ی کال...قربانی هوس کدام جاذبه گشته ای؟

مريم حقيقت

سلام باز هم/حرفی نیست فقط.... تقدیم با ...جنازه... فریاد می شوی؟یا علی