اگه‌ تو بخواي...

چند خط از بخش‌ دوازدهم کتاب رمان سينما  

برفي‌ را كه‌ از بالا و دامنه‌ي‌ سفال‌ به‌ روي‌ شانه‌ام‌ ريخته‌ بود،تكاندنم‌. به‌ بهانه‌ي‌ كمك‌، پشت‌ِ دستش‌ را كه‌ سرد بود، در رقص‌النگوها به‌ لختي‌ِ پشت‌ِ گردنم‌ چسباند! گفتم‌: «نكن‌، مور مورم‌ مي‌شه‌!»
 مي‌خنديد و روي‌ پا، خودش‌ را گرم‌ مي‌كرد. گفت‌: «اگه‌ تو بخواي‌ ديگه‌ به‌ تهران‌ نمي‌رم‌.»


گل مرداب

دختر
از راه هاي آبي
به بندرگاه رسيده

گل مردابي
چيده

آن نيز
هيچ شباهت به دلي -كه
با من در ميانِ سينه نيست -ندارد!

آي ، دختر !
با حبابهايِ شكسته ، در شبِ چشمانِ او ، چه مي كني؟
به شورابه  رسيده اي ، برگرد!

                                                                         تابستان 74

/ 0 نظر / 9 بازدید