پست های ارسال شده در مهر سال 1385

خسوف

خسوف شبغلامباره اي ستنشسته بر تختِ آبنوسيِ ماه گرداگردكورسو مي زنندمغبچگان  ستارگانِ سياه دلمبه گنبد و اين بارگاهگرفته غمبه طشت مسی  سينه ام می ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 8 بازدید