دو غاز سفيد (شعر گیلکی)

دو تا سفيدِ غاز

او با حيا تا،
ُكرِ(۱) گيلاني:
چي كم داره از بلاي آسماني؟
اَنِه چومان: كاس(۲)
نگاه :  اره ماهي !
اَنِه شانه: دُ لفك (۳)
لب : سرخِ ماهي !
سفيد رودِ ، اَنِه كمر دَوَد (۴)
اَنِه خانه پا، (۵) سگ زرد!
روخان كول دره،(۶) اَنِه آواز
گيسو : سيا َسلِ (۷) 
سينه: دوتا سفيدِ غاز!

دو غاز سفيد

1-دختر
2-زاغ
3-قله ي سفيد هميشه برفي در گيلان
4-شال دور كمر
5-نگهبان خانه
6- كناره رود
7- بركه سياه

/ 1 نظر / 14 بازدید
مانيا

نبودم..آاامدم با تبريکی از شمال