خسوف


خسوف

شب
غلامباره اي ست
نشسته بر تختِ آبنوسيِ ماه

گرداگرد
كورسو مي زنند
مغبچگان  ستارگانِ سياه

دلم
به گنبد و اين بارگاه
گرفته

غم
به طشت مسی  سينه ام
می کوبد.

/ 2 نظر / 12 بازدید
مانيا

می کوبد ..می کوبد و می خواند غم...غم...