گيتار سياه

گيتار سياه

چهار چلچله
به منقار مي برند باغِ شعرِ مرا
تا نيمكره يِ آفتابيِ آن سيه چشمان

آنها برمي گردند
با تركه ي علفي ي نگاهِ تو
به آشيان

تنهايي، آواز مي خواند
با زخمي بي دهان
تو مي نوازي مرا، با گيتار سياهِ مژگان!

/ 0 نظر / 8 بازدید