اندوه کوهی

به سوي مغرب

 

.

هفت پرِ كاه

مانده به غروب

نام تو را به چلچله مي گويم

سقف نگاهم

آشيانه ي خيسِ جوجكانِ هنوز به دنيا نيامده

مي شود !

تنها

بهار مي شكند

اندوهِ كوهيِ مرا

سيلابهاي بهاري

عشقِ مرا با شكوفه ي بادام

مي شويند

چلچله

نام تو را به منقار دارد

و با لبانِ من به سويِ مغرب بال مي زند!

                                                                      آذر 74

/ 0 نظر / 8 بازدید